بخش کوچکی از زندگی نوید محمد زاده

بخش کوچکی از زندگی نوید محمد زاده

نوید محمدزاده مولود حاصل ۱۷ فروردین ۱۳۶۵ کرد ایلامی است، بعد از اخذ اجازه بخاطر اشتیاق اش در سال ۸۲…